REDNI VOLILNI LETNI ZBOR

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica je imelo redni volilni letni zbor v soboto 15. marca 2008 ob 17. uri v GOSTILNI JANC NA STUDENCU.

Na zboru so bila podeljena priznanja najzaslužnejšim članom združenja in sicer:

 • PLAKETO » OBRANIL POSAVJE 1991« sta prejela: Kristijan Janc in Venčeslav - Slavko Hočevar.

Prejemnika sta bila v osamosvojitveni vojni aktivno vključena v projekt Manevrske strukture narodne zaščite 1990. Člana  OZVVS sta vse od  ustanovitve. Kot veterana vojne za Slovenijo sta vsak na svoj način  prispevala k uspešnemu izvajanju programskih aktivnosti OZVVS. Kristijan je kot član združenja in župan občine s svojim razumevanjem potreb OZVVS prispeval k zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje združenja, Slavko pa je kot predsednik združenja s svojo zavzetostjo, doslednostjo in vztrajnostjo s pomočjo najožjih sodelavcev  skrbel za izvajanje letnih programov dela v zadnjih štirih letih.  Uspešno izvedene aktivnosti so odraz načrtovanih dejavnosti, odlične organiziranosti, delavnosti, doslednosti in posluha za potrebe članstva . Razumevanje za zagotavljanje pogojev za delovanje v simbiozi z dobro organiziranostjo in delavnostjo so zagotovili uspehe OZVVS Sevnica in njegovo prepoznavnost v  širšem slovenskem prostoru, za kar pa imata nedvomno največ zaslug prav Kristijan in Slavko.

 • ZLATE MEDALJE »OBRANIL POSAVJE 1991« so prejeli: Mirko Ognjenovič, Franc Sotošek in Milan Varlec.

Prejemniki so bili v osamosvojitveni vojni vključeni v poveljstvo in enote TO v Posavju. Vsi trije so člani OZVVS vse od ustanovitve. Njihova prizadevanja za uspehe združenja so neprecenljiva zlasti na področju zagotavljanja prostorskih pogojev za delo združenja, zagotavljanju finančne pomoči in organizaciji športnih dejavnosti v OZVVS. Vsi so tudi člani organov vodenja ali nadzora v OZVVS. Njihovo delo se odraža na uspehih, ki so vidni in so lep doprinos k prepoznavnosti in celovitosti podobe OZVVS Sevnica.

 • SREBRNE MEDALJE »OBRANIL POSAVJE  1991« so prejeli: Drago Mirt, Metka Meke, Fanika Zemljak, Franci Golob, Viktor Stritar st.,  Ivan Udovč, Bojan Lipoglavšek in Miran Močnik.

Prejemniki so aktivni člani OZVVS, vsi so  vključeni v organe vodstva OZVVS, bodi si kot člani predsedstva, člani sekretariata ali praporščaki in se tako aktivno vključujejo v izvajanje projektnih nalog iz programa OZVVS.  Njihova aktivnost in zanesljivost pri izpolnjevanju prevzetih obveznosti so prispevali k celovitosti podobe  OZVVS  Sevnica.

 • BRONASTE MEDALJE »OBRANIL POSAVJE 1991« so prejeli: Breda Drenek - Sotošek, Vinko Radišek,  Maks Popelar, Jože Trefalt, Boris Požun, Pavel Prutki, Dominik Špan in Franc Žnideršič.

Prejemniki so aktivni člani OZVVS, vsak na svoj način je v minulem obdobju prispeval k celoviti podobi združenja. Še zlasti v skrbi za zagotavljanje sredstev za  ureditev veteranskih prostorov ali opreme, pri aktivnem urejanju prostorov, pomoči pri izvedbi prireditev in tekmovanj in dobrem učinkovitem sodelovanju z drugimi združenji in organizacijami.

 

Na zboru je bil sprejet program dela za leto 2008 in programske usmeritve za delo združenja v obdobju 2008 do 2012.

 

Sprejete so bile spremembe Statuta OZVVS (dopolni se 1. alineja 13. člena, 14. člen, 1. odstavek 16. člena, doda se novi 4. odstavek 16. člena. Dosedanji odstavki 4., 5., 6., 7. odstavek postanejo odstavki 5., 6., 7., 8.). (Podrobnosti)

 

Razrešeno je bilo dosedanje vodstvo in izvoljeno novo za mandatno obdobje 2008 do 2012. (Podrobnosti)

 

Fotografije z Zbora

 

Predsedstvo OZVVS SEVNICA  

 

POMEMBNEJŠI DOGODKI ZDRUŽENJA

V PROGRAMSKEM LETU 2007 - 2008

Iz poročila predsednika Območnega združenja Venčeslava Slavka Hočevarja in iz poročil predsednikov številnih organov lahko razberemo, s čim vse se je ukvarjala organizacija v minulem programskem letu:

Naše združenje je v skladu z usmeritvami in programom dela, ki je bil sprejet na zadnjem zboru v Krmelju izvedlo vse načrtovane aktivnosti, v katerih izvajanje je bilo poleg organov vodstva vključenih večina članov, zato vem, da poznajo naše delo in bom zato v svojem poročilu izpostavil samo najpomembnejše aktivnosti.

 1. V juniju smo na Blanci skupaj z Policijsko veteranskima društvom Sever - pododbor Sevnica organizirali športno - družabno srečanje veteranov Posavja, na katerem je bilo prisotnih okoli 400 udeležencev. Prav tako smo se z enim avtobusom udeležili otvoritev Centra vojnih veteranov v Logatcu. 

 2. Pohoda na Triglav v juliju so se udeležili štirje naši člani, na proslavi, ki je bila organizirana na Pokljuki, pa je prisostvovalo petdeset udeležencev iz Sevnice.

 3. Septembrskega tradicionalnega izleta v neznano z družabnim srečanjem se je udeležilo 106 udeležencev. Na proslave ZB NOV pri spomeniku padlim kurirjem v Okroglicah je prisostvovalo 44 udeležencev iz OZVVS.

 4. Člani organov vodstva OZVVS, delegacije OZVVS in člani  OZVVS SEVNICA pa so bili udeleženi tudi na številnih prireditvah shodih in proslavah kot so:

 • udeležba na odkritju  spominskih obeležij tajnih lokacij, ki so jih odkrivali PVD SEVER, OZVVS Brežice in OZVVS Krško;

 • udeležba na proslavi ob Dnevu veteranov na GEOS-u;

 • udeležba  na proslavi pri spominskih obeležjih  POHODA IX. Divizije na Štajersko;

 • udeležba pri spomeniku padlim v NOB na Malkovcu;

 • udeležba na dnevu odprtih vrat vojašnice Cerklje in Novo mesto;

 • udeležba na sejmu vojaške opreme v Gornji Radgoni;

 • udeležba strelske ekipe na veteranskih športnih igrah v Novem mestu;

 • udeležba ekipe na odprtem smučarskem prvenstvu veteranov v Cerknem;

 • udeležba ekipe in osvojitev tretjega mesta na veteranskem ribiškem tekmovanju Posavja;

 • udeležba delegacije na proslavi ob odkritju spomenika v Kopru;

 • udeležba na komemoraciji pri spomeniku padlim borcem NOV v Sevnici.

Da bo slika našega delovanja popolna, moram omeniti tudi tiste, ki so nam s svojim razumevanjem, podporo, finančno in drugo pomočjo pomagali zagotavljati pogoje za naše delo, to pa so:

 • Občina Sevnica in župan g. Kristijan Janc, ki je našemu združenju zagotovil redna proračunska sredstva za sofinanciranje programa  in ima razumevanje tudi za druge aktivnosti OZVVS;

 • Sadjarstvo Blanca in direktor g. Jože Ratajc, ki nam je brezplačno omogočil prostore za izvedbo tradicionalnega športno-družabnega srečanja veteranov Posavja, poleg tega pa še vse udeležence pogostil s sadjem;

 • Mirt Commerce Blanca g. Drago Mirt, ki je doniral del stroškov ozvočenja in igranja skupine Žibert na športno–družabnem srečanju veteranov Posavja  na Blanci;

 • Lekarno POD SVETIM ROKOM in g. Bredo Drenik- Sotošek, ki je donirala torbico s kompletom za prvo pomoč za potrebe OZVVS;

 • Gostilna JANC Studenec, ki je na letnem zboru OZVVS 15.3.2008 donirala znesek 200,00 pri pogostitvi;

 • Stilles - vajeniško delavnico, ki je izdelalo vitrino za pokale in slikovno gradivo OZVVS ter druge, ki so kakor koli pomagali pri našem delu.

 

Vsem se v imenu veteranov našega združenja za razumevanje in izkazano pomoč  iskreno zahvaljujem s  prošnjo, da imajo tudi v prihodnje razumevanje za  naše delo – Hvala.